Privacybeleid

BMA Milieu respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website. U kunt deze website anoniem bezoeken. Bij bezoek aan deze website zal BMA Milieu geen gegevens van u verzamelen en/of op enigerlei wijze verwerken.

Persoonlijke informatie
BMA Milieu verwerkt persoonsgegevens alleen voor gerechtvaardigde belangen. Deze gegevens worden gebruikt voor de bedrijfsvoering en om de communicatie rondom onze diensten te realiseren. Hiervoor gebruikt BMA Milieu uw e-mailadres en uw naw-gegevens.

BMA Milieu gebruikt de verzamelde gegevens enkel voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen.

Sociale media
BMA Milieu maakt gebruik van LinkedIn. Indien hiervan gebruik wordt gemaakt, ontvangt BMA Milieu van de gebruikers de persoonsgegevens waaronder de (gebruikers)naam, profielfoto, telefoonnummer, woonplaats en het geslacht. Alle gegevens die via sociale media worden ontvangen, worden niet opgeslagen.

Contactformulier
Met het contactformulier op de website kunt u vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor vragen wij minimaal uw naam, telefoonnummer en e-mailadres in te vullen. Deze gegevens hebben wij nodig om te kunnen reageren op uw vraag. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derde partijen
Indien het noodzakelijk en verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens reeds verzameld zijn, kunnen de verstrekte persoonsgegevens worden verstrekt aan derden ter uitvoering van de overeenkomst. Bij derden kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de accountant en/of partners waarmee BMA Milieu samenwerkt.

Bewaringstermijn
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. In sommige gevallen zullen de verstrekte persoonsgegevens worden bewaard om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens
Iedere klant heeft het uitdrukkelijke recht tot inzage van de verstrekte persoonsgegevens en het recht tot rectificatie (corrigeren) van deze persoonsgegevens, indien deze onjuist of onvolledig zijn. Daarnaast heeft een ieder het recht om de verstrekte persoonsgegevens permanent te laten verwijderen. Hiervoor kan contact worden opgenomen met BMA Milieu.

Beveiliging
De veiligheid van de persoonsgegevens is één van de grootste prioriteiten. Om de verstrekte persoonsgegevens zorgvuldig te beheren heeft BMA Milieu beveiligingsmaatregelen getroffen. Het betreffen zowel organisatorische als technische maatregelen om de gegevens van haar klanten te beveiligen tegen verlies en/of onrechtmatige verwerking. De website is beveiligd met het SSL-certificaat. Verder heeft BMA Milieu maatregelen getroffen om de IT-systemen veilig te kunnen gebruiken. De ruimtes waar de gegevens worden opgeslagen zijn goed beveiligd.

Datalekken
Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. BMA Milieu zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om de verstrekte gegevens te beveiligen. BMA Milieu streeft ernaar om verlies of onrechtmatige verwerking (lekken) tegen te gaan. Wanneer er zich een ernstige gebeurtenis voordoet waarin er sprake is van een zogenaamde datalek, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan onverwijld op de hoogte gesteld. Als blijkt dat het datalek ongunstige gevolgen zal hebben voor de persoonlijke levenssfeer van de klant, zal de klant hiervan onverwijld op de hoogte worden gesteld.

Wijziging privacy statement
BMA Milieu behoudt zich het recht voor dit privacy statement te allen tijde te wijzigen.

Cookiebeleid
BMA Milieu maakt geen gebruik van cookies.

Wanneer u deze website bezoekt, wordt uw IP-adres (anoniem) vastgelegd ten behoeve van statistische doeleinden.

Indien u persoonlijke gegevens invult, wordt deze informatie vertrouwelijk gebruikt. We gebruiken uw gegevens om de door u gevraagde en informatie te verstrekken. Indien van toepassing verstrekken wij deze informatie uitsluitend aan derden (partners) die wij hebben ingeschakeld om u van de door u gevraagde informatie te kunnen voorzien. Door uw gegevens in te voeren gaat u hiermee akkoord. Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via links op deze website kunnen worden bezocht.